naar boven
 
Service > Inbouwhandleidingen > Lijnafwatering > Algemene informatie
Als leverancier van lijnafwateringssytemen adviseren wij algemeen geldende adviezen met betrekking tot de“Inbouw van ACO DRAIN® lijnafwaterings-systemen in verkeersvlakken”. De specifieke inbouwconstructie dient altijd afgestemd te worden op de ter plaatse aanwezige situatie.

Het ACO DRAIN® lijnafwateringssysteem heeft twee vereisten:
a) Het aangeboden oppervlaktewater dient afgevoerd te worden.
b) De verkeersafhankelijke statische en dynamische belasting dient opgevangen te worden.
*Minimale betonkwaliteit

De opgegeven betonkwaliteiten zijn minimale waarden. Met specifieke vereisten zoals vorst- en dooizoutenbestendigheid dient men bij de keuze van de betonkwaliteit rekening te houden. In verband met slijtvastheid en dooizoutbestendigheid adviseren wij, bij toepassing van beton tot aan maaiveld, het gebruik van beton C30/37 i.p.v. C25/30.

Bij de inbouw van ACO DRAIN® lijnafwateringssystemen dient men met de volgende aspecten rekening te houden:
  Graaf een sleuf in overeenstemming met de gewenste inbouw diepte en vervaltype. Zorg voor een vaste ondergrond. Eventueel verdichten om verzakkingen en zettingen te voorkomen.
  De belastingsklasse conform NEN-EN 1433.
  Algemene inbouw-, bouw- en constructievoorschriften geldende voor wegenbouw, betonwerken, etc.
Algemene inbouwadviezen:

Stel de gootelementen op de aardvochtige fundatiestrook rekeninghoudende met de pijlen
  Zoals aangegeven op de gootelementen. (Pijlrichting = stroomrichting). De plaatsing vindt normaal gesproken plaats vanaf het diepste punt, dus de aansluiting op het leidingwerk (zandvanger, bezinkput, onderuitloop of eindplaat met uitloop).
  Het aanbrengen van de fundatie dient te geschieden conform het gekozen vervaltype.
  Tijdens het aanbrengen van de verharding de gootelementen inwendig verstevigen tegen zijdelingse belasting door bijv. de roosters of een plank aan te brengen.
  Installeer de fundatie, betonommanteling en verharding conform de ACO DRAIN® inbouwhandleiding
  Tijdens het verdichten of walsen van de aangrenzende verharding ervoor zorgen dat de gootelementen niet beschadigd worden.
  De verharding naadloos laten aansluiten op de gootelementen.
  De aangrenzende verharding dient na verdichten ca. 5 mm hoger te liggen dan bovenkant rooster
  Bij betonplaten of klinkerverhardingen dient men ervoor te zorgen dat er geen voeg of ruimte tussen gootelement en verharding aanwezig is. Passtukken of geknipte klinkers dient men te vermijden door bijvoor beeld eerst een of twee strek(ken) aan te brengen.
  Voor een goede lastverdeling aan het begin en einde van de gootstreng dient men de fundatiestrook te verlengen, t.w. bij
Klasse A-C 15 cm
Klasse D-E 25 cm
Klasse F 50 cm
  Vanaf klasse C 250 kN dienen de roosters op de gootele- menten verankerd te worden door middel van bijv. een roosterbevestiging.
Bij inbouw in betonvloeren dienen evenwijdig aan de gootstreng dilatatie- en/of schijnvoegen geconstrueerd te worden conform de inbouw- adviezen. Dilatatievoegen haaks op de gootstreng dienen ter plaatse van een onderlinge gootelementaansluiting gepositioneerd te worden.
Specifieke inbouwadviezen:
  Schijn- en dilitatievoegen in betonvloeren aanbrengen conform voorschriften betonconstructeur met in achtneming van voorgaande.
  Bij toepassing van gootelementen op verdiepingsvloeren of in dekken adviseren wij het toepassen van een waterdichte laag onder de gootelementen.
*Extreme belasting

Onder “Extreme belasting” wordt verstaan toepassingsgebieden zoals container-terminals en veelvuldig bereden laad- en losterreinen met zwaar vrachtverkeer of heftruck. Voor dit type toepassing adviseren wij de klasse F900 inbouwconstructie. Voor deze toepassingsgebieden adviseren wij de S-K serie, RoadDrain of de Monoblock RD serie.


De adviseurs van ACO BV zijn graag bereid nadere informatie of specifieke adviezen te verstrekken.


ACO BV
Edisonstraat 36
7006 RD DOETINCHEM
Tel. 0314-36 82 80
Fax 0314-36 82 90
E-mail info@aco.nl
www.aco.nl

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV