naar boven
 
Producten > Afscheiders > Vetafscheiders > Vetafscheiders inleiding
Waarom moeten vetafscheidingsinstallaties gebruikt worden?
Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten is vanuit het oogpunt van de doelmatige werking van het openbaar riool ongewenst, omdat dit afzettingen en verstoppingen kan veroorzaken. Vervolgens kan het volgens het Activiteitenbesluit nodig zijn om een vetafscheider volgens NEN-EN 1825 toe te passen. De individuele eisen die bedrijven en de industrie aan vetafscheiders stellen, zijn zeer divers. Afhankelijk van de toepassingssituatie kan worden gekozen om de afscheider buiten het gebouw in de grond of vrij-opgesteld vorstvrij in een kelder ruimte in een gebouw te plaatsen.
Als toonaangevende leverancier in de afscheidertechniek heeft ACO voor iedere toepassing een passende afscheider. Mocht de afscheider niet binnen de ruime standaard range van afscheiders vallen, kan ook uitgeweken worden naar maatwerk oplossingen, op basis van inbrengmaten, bouwhoogte of andere specifieke omstandigheden. Voor de behuizing van de afscheider kan worden gekozen uit kunststof (HDPE), RVS316 of beton, al of niet voorzien van een HDPE lining. Daarnaast biedt ACO een reeks van toebehoren en accessoires om de installatie te completeren en de werking of het onderhoud de verbeteren. ACO ondersteunt u graag bij het bepalen van de juiste afscheider op basis van het hier aan ten grondslag liggende capaciteitsberekeningsprogramma op basis van de NEN-EN 1825-1 en de overige randvoorwaarden.

“Bij bedrijven en instellingen, waar vethoudend afvalwater ontstaat kan het volgens het activiteiten besluit nodig zijn een vetafscheider volgens NEN-EN 1825 toe te passen.

 
ACo verafscheider principe
klik plaatje voor vergroting
Het Principe

Een vetafscheider werkt volgens het zwaartekrachtprincipe (verschil in soortelijk gewicht).Zware stoffen in het afvalwater zinken naar de bodem, lichte stoffen zoals bijv. dierlijke oliën en vetten stijgen in de afscheider omhoog.


Wettelijk kader


Het wettelijk kader voor het toepassen van Vetafscheiders is voor bedrijven die per 1 januari 2008 niet onder de Wet Milieubeheer (WM) vallen het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling, met verwijzing naar de te nemen technische maatregelen volgens de norm. Door het toepassen van de juiste technische maatregelen die in de Ministeriële regeling zijn opgenomen kan men aan de gestelde normen voldoen. Het Activiteitenbesluit kent 3 categorieën bedrijven:
 • Bedrijven met weinig invloed op het milieu
 • Bedrijven met keukens van instellingen etc.
 • Vergunningsplichtige bedrijven (Industrie).
ACO KOMO certificaat
Om te zien in welke categorie men valt zie: Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.infomil.nl

INFOMIL maakt de opmerking: Toepassend bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens en aantonen van de gelijkwaardigheid ten aanzien van het dimensioneren en materiaaleigenschappen van de toe te passen afscheider. Het KOMO certificaat geeft hierbij de grootst onderliggende mogelijke zekerheid waarbij aan alle onderliggen de wet en regelgeving wordt voldaan. Bovendien wordt het product zelf onderworpen aan een onafhankelijke keuring. Een grotere zekerheid is er niet.
Alle ACO afscheiders zijn ontworpen volgens NEN-EN 1825 en zijn voorzien van CE markering en DOP. De betonnen afscheiders voor aardinbouw dienen daarnaast te voldoen aan het Bouwstoffenbesluit (NL-BSB). Met de KOMO certificering en onafhankelijke controle door KIWA waarborgt ACO dat de betonnen afscheiders voor aardinbouw naast CE voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en de aanvullende eisen zoals gesteld in de BRL 5252.


Het onderhoud

Ook kan ACO kunststof maatwerk vetafscheiders zowel voor vrije opstelling als voor aardinbouw leveren conform de NEN-EN 1825, en dus voorzien van CE markering en DOP, dit geldt ook voor vetafscheiders die op locatie in elkaar gelast worden Voor maatwerk afscheiders waarbij afmetingen niet binnen de normeisen vallen is het NIET mogelijk om deze afscheiders van een CE markering en DOP te voorzien. Deze kunnen wel voorzien worden van een party keuring. Ten aanzien van het gebruik van de afscheider wordt in de NEN-EN 1825 gesteld dat de afscheider:
 • Minstens één keer per maand moet worden geïnspecteerd, geleegd en gereinigd. (het bevoegd gezag kan een lagere frequentie accepteren wanneer dat geen nadelige gevolgen heeft op het doelmatig functioneren van de afscheider);
 • geleegd dient te worden wanneer:
  - 50% van de slibvangruimte is gevuld
  - De maximale drijflaagdikte van 16 cm is bereikt;
 • Bij afscheiderinstallaties met HD-reiger (type 3 of 4) dient voor een goede reiniging (en werking) een ledigings/reinigings interval van maximaal 2 maanden aangehouden te worden.


Toepassingsgebieden

Vleesverwerking
 • Slagerijen;
 • Slachterijen (industriële slachterijen);
 • Vlees- en worstfabrieken;
 • Karkasverwerking;
 • Pluimveeslachterijen.
Keukens/Instellingen
 • Hotels;
 • Restaurants;
 • Mensa;
 • Tankstations;
 • (Bedrijfs) Kantines;
 • Keukens in ziekenhuizen;
 • Cafetaria;
 • Snackwagens.
Industrie
 • Conservenfabrieken;
 • Spijsolieraffinaderijen;
 • Makers van kant en klaar gerechten;
 • Roosterijen van pinda’s;
 • Grill, braad- en frituurkeukens;
 • Friet- en chipsproducenten;
 • Bakkerij, brood en banket;
 • ect.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Documentatie
Aanvullende informatie in pdf!
Afscheiders
Aanvraagformulier
Capaciteits-berekening
KOMO certificaat