naar boven
 
Producten > Afwatering buiten > Lijnafwatering info > Inbouwhandleiding
Inbouwhandleiding
Als leverancier van lijnafwateringssytemen adviseren wij algemeen geldende adviezen met betrekking tot de 'Inbouw van ACO DRAIN® lijnafwateringssystemen in verkeersvlakken'.
De specifieke inbouwconstructie dient altijd afgestemd te worden op de ter plaatse aanwezige situatie.

Het ACO DRAIN® lijnafwateringssysteem heeft twee vereisten:
a) Het aangeboden oppervlaktewater dient afgevoerd te worden.
b) De verkeersafhankelijke statische en dynamische belasting dient opgevangen te worden.

*Minimale betonkwaliteit
De opgegeven betonkwaliteiten zijn minimale waarden. Met specifieke vereisten zoals vorst- en zoutbestendigheid dient men bij de keuze van de betonkwaliteit rekening te houden. In verband met slijtvastheid en zoutbestendigheid adviseren wij, bij toepassing van beton tot aan maaiveld, het gebruik van beton B35 i.p.v. B25.
Bij de inbouw van ACO DRAIN® lijnafwateringssystemen dient men met de volgende aspecten rekening te houden:
- De belastingsklasse conform NEN-EN 1433.
-
Algemene inbouw-, bouw- en constructievoorschriften geldende voor wegenbouw, betonwerken, etc.

Algemene inbouwadviezen:

- Stel de gootelementen op de fundatiestrook rekeninghoudend met de pijlen zoals aangegeven op de gootelementen. (Pijlrichting = stroomrichting). De plaatsing vindt normaal gesproken plaats vanaf het diepste punt, dus de aansluiting op het leidingwerk (zandvanger, bezinkput, onderuitloop of eindplaat met uitloop).
- Het aanbrengen van de fundatie dient te geschieden conform het gekozen vervaltype.
- Tijdens het aanbrengen van de verharding de gootelementen inwendig verstevigen tegen zijdelingse belasting door bijv. de roosters of een plank aan te brengen.
- Installeer de fundatie, betonommanteling en verharding conform de ACO DRAIN® inbouwhandleiding.
- Tijdens het verdichten of walsen van de aangrenzende verharding ervoor zorgen dat de gootelementen niet beschadigd worden.
- De verharding naadloos laten aansluiten op de dilatatie gootelementen.
- De aangrenzende verharding dient na verdichten ca. 5 mm hoger te liggen dan bovenkant rooster.
- Vanaf klasse C 250 kN dienen de roosters op de gootelementen verankerd te worden door middel van bijv. een roosterbevestiging
- Bij inbouw in betonvloeren dienen evenwijdig aan de gootstreng dilatatie- en/of schijnvoegen geconstrueerd te worden conform de inbouwadviezen. Dilatatievoegen haaks op de gootstreng dienen ter plaatse van een onderlinge gootelement aansluiting gepositioneerd te worden.
- Schijn- en dilatatievoegen in betonvloeren aanbrengen conform voorschriften betonconstructeur met inachtneming van voorgaande.
*Extreme belasting

Onder 'Extreme belasting' wordt verstaan toepassingsgebieden zoals containerterminals en veelvuldig bereden laad- en losterreinen met zwaar vrachtverkeer of heftruck.
Voor dit type toepassing adviseren wij de klasse F900 inbouwconstructie.

De adviseurs van ACO BV zijn graag bereid nadere informatie of specifieke adviezen te verstrekken.
Uitloop verwijderen
Tips voor verwijdering onderuitloop
Met steenboor de voorvorming doorboren. Met hamer en beitel voorzichtig de voorvorming uitslaan, van binnen naar buiten.
Tips voor verwijdering zijuitloop
Met steenboor de voorvorming doorboren. Met hamer en beitel voorzichtig de voorvorming uitslaan, van buiten naar binnen.

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV
 
Technische informatie
Download hier de inbouwhandleiding in pdf formaat.
Inbouwhandleiding