naar boven
 
Bedrijfsinfo > Algemene voorwaarden
   
pdf versie van de Algemene voorwaarden :
Algemene-voorwaarden-ACO-BV-12-april-2017.pdf (156 Kb)

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verkoop van zaken en het verrichten van diensten van ACO B.V., nader te noemen "leverancier", gevestigd te (7006 RD) Doetinchem, aan de Edisonstraat 36, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 12 april 2017 en aldaar bekend onder nummer 09039777
 
Artikel 1. Algemeen  
1.1   Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verkoop van zaken en het verrichten van diensten maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten door leverancier, tenzij leverancier schriftelijk heeft bevestigd dat haar algemene voorwaarden of delen daarvan niet op de aanbiedingen en offertes van en/of overeenkomsten met haar van toepassing zijn.s
1.2 Onder de "wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met leverancier een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene en bijzondere titel.
1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij of mogelijke afnemers van de wederpartij dan wel derden gehanteerde algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Door het enkel aangaan van een overeenkomst, dan wel plaatsen van een order, waaronder een opdracht en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt zij geacht stilzwijgend met de uitsluitende
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ook voor nadere overeenkomsten en bij nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per e-mail, per telefax of op andere wijze verstrekte orders, waaronder opdrachten, ongeacht een
schriftelijke bevestiging van de zijde van leverancier.
1.5 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden van leverancier, voor zover deze afwijken van deze voorwaarden binden leverancier slechts, indien deze toezeggingen door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
1.6 De door leverancier opgeslagen versie van een e-mail, geldt als bewijs daarvan, behoudens sluitend tegenbewijs door de wederpartij.
1.7 Voor zover een artikel of een artikelonderdeel nietig is of nietig wordt verklaard, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een artikel waarvan de strekking grotendeels binnen de marges van redelijkheid en billijkheid met het nietige artikel overeenkomt.  
1.8 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze
algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en onderdelen
van artikelen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen    
2.1   Alle door leverancier verrichte aanbiedingen blijven gedurende de door leverancier expliciet aangegeven termijn geldig. Voor zover er geen termijn voor aanvaarding is vermeld is elke van de leverancier uitgegane aanbieding, offerte, advies en/of prijsopgave
vrijblijvend. Uitingen op de website van leverancier binden leverancier niet en vormen een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Alle door leverancier verstrekte monsters en afbeeldingen, alsmede gegevens in door leverancier verstrekte prijslijsten, inbouw- en gebruikshandleidingen en instructies e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar binden leverancier niet.
2.3 Indien geen overeenkomst tot levering van zaken of het verrichten van diensten met leverancier tot stand komt, dient de wederpartij de ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen dienaangaande, anders dan brochures van leverancier binnen veertien dagen na datum van de beslissing aan leverancier te retourneren, zulks op kosten van de wederpartij.
2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht leverancier niet tot levering van zaken of het verrichten van diensten.
2.5 Leverancier houdt zich het recht voor om verzoeken om een overeenkomst te sluiten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst    
3.1   In beginsel komt een overeenkomst met leverancier tot stand nadat leverancier de overeenkomst schriftelijk heeft vastgelegd of nadat leverancier de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk of, zulks ter keuze van leverancier anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De hiervoor vermelde wijze van het totstandkomen van overeenkomsten geldt tevens voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen in de overeenkomst. In geval van gedeeltelijke aanvaarding door een wederpartij van een (samengestelde) offerte van leverancier komt geen overeenkomst met leverancier tot stand, behoudens voor zover leverancier het sluiten van een deelovereenkomst schriftelijk aanvaardt.
3.2 Voor werkzaamheden waarvoor naar de aard en omvang een offerte c.q. een bevestiging van de overeenkomst, waaronder een opdracht ongebruikelijk is, wordt de factuur tevens als bevestiging van de overeenkomst, waaronder de opdracht beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1. en 3.2. gestelde is de administ ratie van leverancier beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3.3 Elke overeenkomst met leverancier wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij –uitsluitend ter beoordeling van leverancier- voldoende kredietwaardig is voor de (geldelijke) nakoming van de overeenkomst.
3.4 Leverancier is gerechtigd, indien daartoe aanleiding is, zowel bij als na de totstandkoming van de overeenkomst (nadere) zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat voldoende zekerheid is gesteld.
3.5 Voor de uitvoering van de overeenkomst is leverancier gerechtigd in voorkomende gevallen derden in te schakelen, indien dit leverancier wenselijk voorkomt.

Artikel 4. Rechten van industriële eigendom en auteursrechten
4.1   Leverancier behoudt de rechten van industriële eigendom en auteursrechten op alle door haar verstrekte offertes of geproduceerde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, matrijzen, modellen en BIM-modellen.  
4.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, mogen de hiervoor vermelde rechten en voortbrengselen, niet door de wederpartij worden nagemaakt, gekopieerd of aan derden worden getoond, ongeacht of leverancier voor het realiseren van deze rechten of voortbrengselen kosten bij de wederpartij in rekening heeft gebracht.

Artikel 5. Prijzen    
5.1   Tenzij anders is vermeld zijn prijzen exclusief vrachtkosten en vinden alle prijsopgaven plaats onder voorbehoud van prijswijzigingen.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van leverancier gebaseerd op de ten tijde van de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen van overheidswege of daarmee gelijkgestelde instanties en kosten van derden;
5.3 In geval van verhoging van de kosten en/of heffingen zoals vermeld onder 5.2., daaronder begrepen wijziging van de valuta waarin deze kosten zijn vastgesteld ten opzichte van de valuta waarin de prijsopgave werd gedaan, is leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 6. Levering en levertijd van zaken en diensten uitvoeren werkzaamheden
6.1   De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding van de levertijd is leverancier niet aansprakelijk.  
6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van zaken plaats op het overeengekomen adres van aflevering, waaronder het bedrijf van de wederpartij of een door de wederpartij opgegeven bouwplaats. Het risico van de zaken gaat evenwel op de wederpartij over, op het moment dat de zaken het bedrijf of het magazijn van leverancier of een andere opslagplaats of de fabriek in het land van productie verlaten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.
6.3 De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levering bepaalde wordt de levertijd van leverancier verlengd met de duur van de vertragingen die aan de zijde van de wederpartij ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan verplichtingen uit onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten.
6.4 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij (af-)levering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, laten controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de leverancier dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
6.5 Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakkingen welke bij (af-)levering aanwezig zijn dient de wederpartij direct op de vrachtbrief te (laten) vermelden en voorts binnen 48 uur na (af -)levering schriftelijk aan leverancier te melden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van leverancier is in dit verband beslissend.
6.6 Leverancier is gerechtigd om de zaken in gedeelten te leveren. Deelleverancies welke leverancier afzonderlijk kan factureren is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig hetgeen hieronder in artikel 14 "betaling" is bepaald.
6.7 Overschrijding van de levertijd verplicht leverancier niet tot enige schadevergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding leverancier schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij leverancier in overmacht verkeert. Deze ontbinding kan slechts plaatsvinden ten aanzien van het door leverancier niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.
6.8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na een periode van vier weken is leverancier gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van leverancier.
6.9 Voor wat betreft het verrichten van diensten ongeacht of zulks plaatsvindt in combinatie met de levering van zaken wordt als leveringstijdstip aangemerkt, het moment waarop leverancier de wederpartij heeft medegedeeld dat de diensten (uitgevoerde werkzaamheden) zijn verricht, tenzij leverancier schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen dat levering van diensten plaatsvindt op het leveringstijdstip waarop
  a. de wederpartij de diensten/werkzaamheden van leverancier na de daartoe overeengekomen inspectie/beproeving heeft aanvaard, dan wel nalaat de inspectie/beproeving binnen acht dagen na de mededeling van leverancier zoals vermeld onder 6.9.eerste zin uit de (laten) voeren.  
  b. het project of de zaken, ten behoeve waarvan de diensten/werkzaamheden werden verricht (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen door of namens de wederpartij.
6.10 Kleine, niet essentiële gebreken worden door leverancier zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de wederpartij geen reden zijn om (op)levering te weigeren.
6.11 Tenzij leverancier daarvoor een uitdrukkelijke opdracht van de wederpartij verkrijgt draagt de wederpartij er zelf zorg voor dat tijdig de nodige aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan terzake van voedingslijnen, aansluitingen, precariorechten, de Hinderwet e.d..
6.12 Indien een beproeving als vermeld in artikel 6.9.b. wordt overeen gekomen, dient dit plaats te vinden binnen de geldende periode van acht dagen in tegenwoordigheid van (een medewerker van) leverancier dan wel van een door leverancier aangewezen derde.

Artikel 7. Retouren/ Meer- en minderwerk    
7.1   Retournering van door de wederpartij gekochte zaken, welke zich niet meer bevinden bij leverancier, is slechts toegestaan na overleg en met voorafgaande schriftelijke instemming van leverancier en op voorwaarde van vergoeding door de wederpartij van een door leverancier te bepalen percentage van de retourwaarde van de te retourneren zaken voor handlingkosten en de volledige kosten van retourvracht. Annulering van door de wederpartij gekochte zaken, welke zich nog bevinden bij leverancier is slechts toegestaan na overleg en met voorafgaande schriftelijke instemming van leverancier en op voorwaarde van vergoeding door de wederpartij van een door leverancier te bepalen percentage van de verkoopwaarde van de geannuleerde zaken voor reeds gemaakte kosten en schadevergoeding. Leverancier is nimmer gehoude
7.2 De omvang van door leverancier uit te voeren werkzaamheden/te verrichten diensten wordt nauwkeurig vastgelegd in de overeenkomst/ orderbevestiging, welke voor partijen bindend is (zie artikel 3.1.).
7.3 Alle noodzakelijke bijkomende werkzaamheden, voorzieningen en/of (hulp-)-materialen van welke aard dan ook welke niet vooraf in de overeenkomst/ orderbevestiging zijn opgenomen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier. De wederpartij is gehouden hiervoor op eerste verzoek van leverancier zorg te dragen, zodat de werkzaamheden geen onnodige vertraging ondervinden.
7.4 Indien de wederpartij niet op eerste verzoek zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 7.3. nakomt is leverancier zelf gerechtigd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid hiervoor zorg te dragen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de wederpartij. In geval de wederpartij hierbij zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet stipt nakomt is leverancier gerechtigd alle leveringen/werkzaamheden onmiddellijk op te schorten dan wel te staken onverminderd alle overige rechten van leverancier dienaangaande op grond van deze voorwaarden (bijvoorbeeld op grond van artikel 14).
7.5 Wijziging in de overeenkomst/ orderbevestiging met betrekking tot te verrichten werkzaamheden, op verzoek van de wederpartij of veroorzaakt door wijzigingen van omstandigheden, waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet meer (volledig) gehandhaafd kan blijven worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend, alles binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.  
7.6 Indien het meer- en minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke prijs treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de wederpartij van een overeenkomst/ orderbevestiging met betrekking tot te verrichten werkzaamheden is leverancier gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde zaken en/of verrichte diensten te facturen.

Artikel 8. Transport en risico    
8.1   Indien de wederpartij geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, verzending en/of verpakking door leverancier naar beste weten en kunnen verzorgd, zonder dat leverancier daarvoor enige aansprakelijkheid draagt of aanvaardt. Specifieke wensen van de wederpartij die aangaande (tijdslevering, expresse, koerier, lucht etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de wederpartij verklaart de meerdere kosten hiervan voor haar rekening te zullen nemen.
8.2 Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke een clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn en blijven. Een en ander voor zover de eventuele transportschade niet gedekt wordt onder de eventueel door leverancier op verzoek en kosten van de wederpartij af te sluiten of geldende transport- en verzekeringsvoorwaarden
8.3 Bij franco leveringen worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend. Indien leverancier levert op basis van franco, vracht op rekening, worden de vrachtkosten afzonderlijk op de factuur aangegeven.

Artikel 9. Overmacht    
9.1   Overmacht betekent dat een tekortkoming niet aan de partij die te kort komt kan worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de leverancier, niet nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen zoals vermeld in artikel 6.11, transportbelemmeringen, brand, overheidsmaatregelen waaronder maar niet beperkt tot in- en uitvoer verboden of belemmeringen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier dan wel bij haar leveranciers, alsmede tekortkomingen jegens leverancier door haar leveranciers waardoor leverancier aan verplichtingen jegens haar wederpartijen niet (meer) kan nakomen, gebrek aan grondstoffen, storingen in de levering van energie, storingen in e-mailverkeer, in servers, in de cloud, in automatisering of het netwerk van leverancier en waterschade.
9.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet is leverancier gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden voor wat betreft het niet uitgevoerde deel daarvan. Met de wederpartij zal evenwel voorafgaand overleg worden gevoerd.
9.4 Leverancier is gerechtigd om betaling te verlangen van (deel-)leveringen voor zaken of het verrichten van diensten welke reeds zijn uitgevoerd tot het moment dat de overmachtsituatie intrad.
9.5 Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht oplevert, optreedt gedurende periode van levertijdoverschrijding als omschreven in artikel 6.7.

Artikel 10. Aansprakelijkheid    
10.1   De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de nakoming van de in art. 11 van deze voorwaarde omschreven garantieverplichtingen.
10.2 Als aanvullende beperking van aansprakelijkheid geldt voorts dat leverancier slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor schade geleden door de wederpartij die het rechtstreeks aansluitend gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade waartegen de leverancier verzekerd is en welke de verzekeraar van leverancier uitbetaald.
10.3 In aanvulling op hetgeen in artikel 10.1 en 10.2 is vermeld is elke aansprakelijkheid van leverancier uitgesloten voor bedrijfsschade, andere indirecte schade, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, schade vanwege bedrijfsstoring, stilstand, wachturen, derving van inkomsten door welke oorzaak ook ontstaan, gevolgschade en vervangingsschade. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden waaronder maar niet beperkt tot transporteurs of onderaannemers.
10.4 De door de leverancier te vergoeden schade is daarenboven beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag waartegen de wederpartij zaken heeft gekocht of diensten heeft laten verrichten.
10.5 Ter zake van de door leverancier verrichte werkzaamheden/geleverde diensten geldt daarenboven nog de navolgende aansprakelijkheidsbeperking. Leverancier is niet aansprakelijk voor:
  - het ontwerp (de werking) van installatie en/of onderdelen daarvan, alsmede voor alle andere gegevens/informatie, indien deze afkomstig zijn van de wederpartij;
- invloeden op de installatie door toepassing van materialen c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van leverancier afkomstig zijn;
- de gebruiksvoorschriften omtrent bediening en/of energietoevoer indien deze niet stipt worden nagekomen;
- de normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door van buitenaf komende invloeden;
- schade als gevolg van brand of explosies, ongeacht de oorzaak en de omvang, welke (kunnen) optreden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein c.q. in het bedrijf van de wederpartij;
- het toepassen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen in het land waar levering van de dienst plaatsvindt.

Artikel 11. Adviezen/garantie    
11.1   Alle mondelinge en schriftelijke adviezen worden door leverancier naar beste weten en kunnen verstrekt, zonder dat een bepaald door de wederpartij beoogd resultaat wordt gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde staat leverancier in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van hetgeen door leverancier is geleverd c.q. de verwerkte/gebruikte materialen. Behoudens en voor zover anders overeengekomen (artikel 11.5.) zullen alle (onder-)delen welke gedurende een periode van drie maanden na het tijdstip van levering door onvoldoende constructie of als gevolg van het gebruik van ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis door nieuwe (onder -)delen worden vervangen. De betrokken defecte delen dienen daartoe franco aan leverancier gezonden te worden. Demontage of montage van deze delen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Aldus vervangen delen worden het eigendom van leverancier, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding aan de wederpartij verschuldigd zal zijn. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond dat de geleverde zaken en/of de verrichte diensten niet voldoen aan het in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, worden de, als gevolg daarvan binnen drie maanden na levering aan de zaken ontstane gebreken kosteloos in het bedrijf van leverancier hersteld, of zulks ter keuze van leverancier, leverancier ervoor kiest de geleverde zaken te vervangen dan wel de diensten opnieuw te verrichten. Garantie voor, door leverancier elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie aan leverancier verstrekt en strekt nimmer verder dan de aan leverancier verstrekte garantie.
11.3 De garantieverplichting van leverancier vervalt indien de wederpartij zelf wijziging of wijzigingen in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend, danwel op, naar het oordeel van leverancier, onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.
11.4

Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft leverancier van al haar garantieverplichtingen. Behoudens de in deze algemene voorwaarden geregelde aansprakelijkheid geldt voldoening aan de garantie-verplichting als enige en algehele schadevergoeding.

11.5 In bijzondere gevallen kunnen afwijkende garantievoorwaarden/termijnen schriftelijk worden overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd in een door leverancier af te geven garantiecertificaat, onverminderd de overige bepalingen in dit artikel waar niet van afgeweken wordt.
11.6 Levering van nieuwe onderdelen in het kader van de garantie geschiedt franco per normaal transport (post, weg, trein e.d.).
11.7 Garantie omvat nimmer het werkloon en de reis- en verblijfskosten danwel andere bijkomende kosten. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12. Reclames    
12.1   Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen acht dagen na tijdstip van (op-)levering schriftelijk bij leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.
12.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt de termijn van drie maanden na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.
12.3 Na het verstrijken van de termijnen als vermeld in artikelen 12.1. en 12.2. wordt de wederpartij geacht de geleverde zaak of de verrichte dienst of andersoortige werkzaamheden, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames verricht nadat de termijnen genoemd in artikel 12.1 en 12.2 zijn verstreken, worden door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
12.4 Indien de reclame door leverancier gegrond wordt bevonden is het bepaalde in artikel 11 "garantie" van toepassing, zonder dat de wederpartij enig recht kan doen gelden op welke (schade)vergoeding dan ook.
12.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier.
12.6 Retournering van de geleverde zaken kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier onder door leverancier te bepalen voorwaarden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud/ bezitloos pandrecht    
13.1   Zolang de wederpartij niet de volledig overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt leverancier de eigendom van de te leveren zaken uit enige overeenkomst. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van diensten of werkzaamheden anderzijds behoudt leverancier zich het eigendomsrecht op de zaken tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte diensten zijn voldaan. Leverancier houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken terzake met een overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van verplichting door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.
13.2

Zolang het eigendom niet is overgegaan is de wederpartij niet gerechtigd terzake van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust een zekerheids- of andere rechten aan derden op die zaken verlenen.

13.3 Zolang het eigendom van de door leverancier verkochte zaken nog niet is overgegaan op de wederpartij is de wederpartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid in afscheiding te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan is laatst genoemde gehouden de zaken te verzekeren tegen schade en diefstal. De wederpartij is op eerste verzoek van leverancier verplicht de polis ter inzage aan de leverancier te verstrekken.
13.4 Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan het eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal de wederpartij leverancier van de beslaglegging direct in kennis stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke leverancier dient te maken ter verzekeringstelling van haar eigendommen.
13.5 Indien de wederpartij zijn betalingen/verplichtingen jegens leverancier niet stipt nakomt c.q. kan nakomen is leverancier te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen die nog bij de wederpartij en/of diens houders aanwezig zijn. De wederpartij dient hiertoe alle medewerking te verlenen.
13.6 Voor zover het eigendom op geleverde zaken op de wederpartij is overgegaan en de wederpartij uit anderen hoofde dan omstandigheden als vermeld in artikel 13.1. een schuld heeft aan de leverancier is de wederpartij verplicht op eerste schriftelijk verzoek van leverancier mee te werken aan de vestiging van een (stil) pandrecht op door leverancier geleverde zaken waarvan het eigendom is overgegaan op de wederpartij.
13.7 In geval van door onbevoegde doorverkoop door de wederpartij van zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van leverancier geheel of gedeeltelijk berust draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, althans is wederpartij verplicht op eerste schriftelijk verzoek van leverancier op deze, uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op de afnemer van de wederpartij ten gunste van leverancier een pandrecht te vestigen. De wederpartij is gehouden om leverancier de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven opdat leverancier het verschuldigde rechtstreeks bij een tweede koper kan invorderen. Het door de afnemer van de wederpartij aan leverancier betaalde wordt in mindering gebracht op hetgeen door de wederpartij totaal aan leverancier verschuldigd is. De wederpartij is tevens gehouden bij onbevoegde doorverkoop ten behoeve van zichzelf een eigendomsvoorbehoud te maken als geldt in de relatie tussen leverancier en de wederpartij.
13.8 In geval de wederpartij in het kader van het in het artikel bepaalde de door leverancier verlangde medewerking dient te verlenen vindt dit plaats op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij hiermee in gebreke is/blijft en voor zover leverancier bij diens verzoek om medewerking naar dit artikelonderdeel verwijst.

Artikel 14. Betaling    
14.1   Betaling dient plaats te vinden, zonder enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, netto-contant bij (op-)levering door middel van storting of overmaking op een door leverancier aan te wijzen bankrekening.
14.2 Indien geen betalingstermijn is vermeld geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Op de bankafschriften vermelde valutadatum is bepalend voor de betalingsdag. Leverancier is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd. Voorts is leverancier gerechtigd levering en verzending van verkochte zaken op te schorten tot de wederpartij genoegzame zekerheid tot betaling aan leverancier heeft verstrekt.
14.3 Leverancier is gerechtigd doch niet verplicht voor de door haar te leveren zaken en/of de te verrichten diensten een betalingsschema vast te leggen in de opdrachtbevestiging/overeenkomst.
14.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt in eerste instantie ter voldoening van de door verschuldigde rente alsmede de door leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en zal vervolgens in mindering worden gebracht op de oudste openstaande factuur, dan wel vordering.
14.5 Voor zover de wederpartij:
  a. in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een verzoek heeft ingediend, dan wel een verzoek heeft ingediend krachtens de WSNP of tot boedelafstand overgaat of indien er beslag op (een deel van) zijn eigendommen of vorderingen wordt gelegd of;  
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan wel diens bedrijf beëindigt of;
c. enige uit kracht der wet of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichting jegens leverancier niet nakomt of;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen of;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van diens bedri jf. wordt in geval een of meer de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde dan ook aan leverancier verschuldigd is ineens en volledig opeisbaar, zonder dat hiertoe voorafgaande in gebreke stelling of waarschuwing vereist is, op welk moment leverancier dan tevens ontslagen is van haar alsdan nog bestaande (op- )leveringsverplichtingen jegens de wederpartij, alles onverminderd de overige rechten van leverancier of vergoeding van kosten, schade en de rente.
14.6 Vanaf het moment dat hetgeen aan leverancier verschuldigd opeisbaar is geworden is leverancier gerechtigd om de overeenkomst de ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst vereist is. Alle eigendomsrechten van leverancier blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig zodat leverancier gerechtigd is om de betreffende zaken terug (doen) halen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 "eigendomsvoorbehoud".

Artikel 15. Rente en kosten    
15.1   Indien de betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en aan leverancier een rente van 1% per (gedeelte van) maand verschuldigd over het alsdan nog openstaande bedrag inclusief BTW. Bij exporttransacties wordt een rente berekend welke tenminste gelijk is aan het hoogste commerciële (credit)rentepercentage welke de handelsbanken in het land waarin de wederpartij gevestigd is berekend.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% berekend over het totale door de wederpartij verschuldigde bedrag waaronder begrepen de onder 15.1 vermelde rente met een minimum van € 500,00.

Artikel 16. Toepasselijk recht    
16.1   Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met leverancier en de uitvoering daarvan is, met uitsluiting van het recht van andere staten, Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken Weens Koopverdrag.
16.2 Voor wat betreft de uitleg van de internationale handelstermen, voor zover die in deze voorwaarden voorkomen, zijn de "incoterms" zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

Artikel 17. Geschillen    
17.1   Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen tenzij een geschil krachtens dwingende wetsbepaling tot de bevoegdheid behoort van rechtbank sector kanton. Voor zover een geschil krachtens dwingende wetsbepaling tot de competentie van de rechtbank sector kanton behoort, is de sector kanton bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
17.2 Uitsluitend leverancier heeft voorts het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentie-regels bevoegde rechter, dan wel om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

     
 

[ Home | Producten | Service | Contact | Bedrijfsinfo | Privacy | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO BV