Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Watermanagementoplossingen voor de wereld van morgen

Om wateroverlast op wegen, in woonwijken en bedrijventerreinen te voorkomen is het snel opvangen en afvoeren van hemelwater een vereiste. In het verleden ging water met een lijnafwateringsgoot rechtstreeks naar het riool en werd het niet meer benut. Tegenwoordig ligt de focus vaak op het lokaal infiltreren van hemelwater. Je kunt nog een stap verdergaan door hemelwater te bergen en daarna te gebruiken, bijvoorbeeld voor bewatering van groenvoorzieningen. Dit draagt bij aan voorkoming van wateroverlast, reductie van het urban heat island effect (UHI) en droogte; allemaal belangrijke thema’s bij klimaatadaptatie. Daarom zijn collect, clean, hold en reuse belangrijke bouwstenen in de afwateringsketen geworden, want daarmee wordt de kwaliteit van afstromend hemelwater gewaarborgd.

De ACO-WaterCycle: watermanagement 2.0

De ACO WaterCycle zorgt voor de watermanagmentoplossingen van morgen. Daarom benadert ACO watervraagstukken bij voorkeur vanuit een integrale ketenbenadering, waarbij optimale functionaliteit, milieu en duurzaamheid centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar Collect - Clean - Hold - Reuse WaterCycle cruciale elementen voor een optimale afwatering. Met een sterke service ondersteunt ACO alle klantgroepen, van architect tot eindgebruiker volgens het Train - Design - Support - Care principe.

collect: opvangen van het water

ACO afwateringsgoten en putten vangen het water snel en efficiënt op en leiden dit verder de afwateringsketen in. Veiligheid en comfort voor de mensen, gebouwen en verkeer wordt hiermee gewaarborgd. Toegesneden op het toepassingsgebied biedt ACO systemen geschikt voor specifieke verkeersklassen, af te voeren debieten, beschikbare afvoermogelijkheden en vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een passende uitstraling.

clean: behandelen van water

Het verzamelde water met daarin verontreinigingen van diverse aard, wordt afhankelijk van de te verwachten vervuiling voorgezuiverd alvorens dit mag worden geloosd op het rioolstelsel, oppervlakte water of ingezet kan worden voor hergebruik. Het ACO afscheider-programma omvat vele mogelijkheden voor het afscheiden van lichte vloeistoffen, zoals olie, benzine en vet, (fijn)slib en zware metalen. Bijna al deze systemen zijn filterloos te leveren en kunnen worden voorzien van bypass voorzieningen.

hold: vasthouden van water

De af te voeren debieten zijn vaak van dien aard - en de beschikbare afvoercapaciteit of lozingsvergunning dusdanig beperkt - dat het tijdelijk bergen/bufferen van het water noodzakelijk is. Dit onderdeel van de ACO WaterCycle verbetert op een kosten efficiënte wijze de veiligheid in extreme situaties.

reuse: gebruiken of afvoeren van water

De laatste stap is de interface tussen de ACO WaterCycle en de daaropvolgende systemen of processen in de waterketen. ACO levert hiervoor infiltratiesystemen om het water af te geven aan de bodem maar ook bergingsystemen zodat water gebruikt kan worden voor bewatering van groenvoorzieningen. Daarnaast levert ACO systemen voor vrije lozing op de riolering of oppervlaktewater met of zonder debietregeling en pompen om het water over grotere afstanden te transporteren of hoogteverschillen te overbruggen.

ACO. we care for water