Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Watermanagementoplossingen voor de wereld van morgen

Om wateroverlast op wegen, in woonwijken en bedrijventerreinen te voorkomen is het snel opvangen en afvoeren van hemelwater een vereiste. In het verleden ging water met een lijnafwateringsgoot rechtstreeks naar het riool en werd het niet meer benut. Tegenwoordig ligt de focus vaak op het lokaal infiltreren van hemelwater. Je kunt nog een stap verdergaan door hemelwater te bergen en daarna te gebruiken, bijvoorbeeld voor bewatering van groenvoorzieningen. Dit draagt bij aan voorkoming van wateroverlast, reductie van het urban heat island effect (UHI) en droogte; allemaal belangrijke thema’s bij klimaatadaptatie. Daarom zijn collect, clean, hold en reuse belangrijke bouwstenen in de afwateringsketen geworden, want daarmee wordt de kwaliteit van afstromend hemelwater gewaarborgd.

De ACO-WaterCycle: watermanagement 2.0

De ACO WaterCycle zorgt voor de watermanagmentoplossingen van morgen. Daarom benadert ACO watervraagstukken bij voorkeur vanuit een integrale ketenbenadering, waarbij optimale functionaliteit, milieu en duurzaamheid centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar Collect - Clean - Hold - Reuse WaterCycle cruciale elementen voor een optimale afwatering. Met een sterke service ondersteunt ACO alle klantgroepen, van architect tot eindgebruiker volgens het Train - Design - Support - Care principe.

Opvangen van het water

ACO-afwateringsgoten en -putten vangen hemelwater snel en efficiënt op en leiden het verder de waterketen in. Zo worden veiligheid en comfort voor mensen, gebouwen en verkeer gewaarborgd. Toegesneden op het toepassingsgebied biedt ACO diverse systemen met eindeloze mogelijk-heden en een passende uitstraling.

Behandelen van water

Het verzamelde water met daarin verontreinigingen wordt, afhankelijk van de te verwachten verontreiniging, voorgezuiverd. Het ACO-afscheider programma omvat vele mogelijkheden die het afscheiden van verschillende verontreinigingen zoals bijvoorbeeld, slib, olie, benzine, vet en zware
metalen mogelijk maken.

Vasthouden van water

Door klimaatverandering worden regenbuien intensiever en neemt de kans op wateroverlast toe. De afvoer van dit water wordt beperkt door een te geringe afvoercapaciteit van bestaande systemen of lozingsvergunningen. Het tijdelijk bufferen voor regenwatergebruik of vertraagde afgifte wordt steeds belangrijker. De verschillende ACO-oplossingen in dit deel van de waterketen dragen bij aan milieu- en kostenverantwoord verwerken van deze extreme buien met behoud van veiligheid.

Gebruiken of afvoeren van water

Bij de laatste schakel in de waterketen wordt altijd gekeken of het water kan worden gebruikt bijvoorbeeld voor het bewateren van groen, toiletspoeling of in productieprocessen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen die afgestemd worden op de situatie bij opdrachtgever. Daarna volgt afvoeren met infiltratie als eerste optie, eventueel met een debietregeling op de overstort. Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn volgt de laatste optie; afvoeren met een pompinstallatie.